Szent István Mézlovagrend

A Mézlovagrend avatásának képei elérhetőek itt

 

SZENT ISTVÁN MÉZLOVAGREND

 

Alapító okirata

A Szent István Mézlovagrend a a Méhészek Fejér Megyei Egyesülete keretén belül működő,önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység.

 

A Mézlovagrend névadója:-Szent István Magyarország első királya és államalapítója

A Mézlovagrend mottója:-Okos legyél gyógyszer helyett mézet egyél!

A Mézlovagrend méze:-Napraforgó méz

A Mézlovagrend viselete:-Ujjatlan lovagrendi talár.Alapszíne zöld mely a remény és a természet színe. A sárga díszítés az aranylósárga mézre utal. Bal oldalán Fejér megye címere.

A Mézlovagrend zászlaja:-Alapszíne zöld középső részén Fejér megye látható, benne lépsejt formákkal melynek színe az aranyló-sárga mézet jelképezi. A megye bal alsó sarkán lévő napraforgótányér méhecskével a Lovagrend mézét szimbolizálja. A zászló felső részén a Lovagrend neve alul alapítási helye és éve olvasható.

A Lovagrend alapító tagjai:

 • Reichardt Zoltán /nagymester/
 • Kossa István /kancellár/
 • Kiss Norbert /főpohárnok/
 • Kiss Balázs /kincstárnok/
 • Kovácsné Kósa Irén /ceremónia mester/
 • Lévai Flórián /krónikás/
 • Nagy Gyula /nektár őr/
 • Nyerges József /méhanya őr/
 • Balla Sándor /kaptár őr/
 • Lódi József /fő zászló őr/
 • Ifj. Jenei Ferenc /hagyomány őr/
 • Flórián Csaba/kasmester/
 • Haskó László /viaszmester/
 • Haskóné Nyúl Mónika /udvarhölgy/
 • Selmeczi Anna /udvarhölgy/
 • Maráczi Csilla /udvarhölgy/
 • Balla Sándorné Zsófia /udvarhölgy/
 • Lódi Józsefné Szilvia /udvarhölgy/

 

Eskü:Én………………..ünnepélyesen esküszöm,hogy hű tagja és elkötelezett hírnöke leszek a Szent István Mézlovagrendnek. Munkámban és emberi viselkedésemben mézlovaghoz méltóan,példamutatóan járok el. Minden lehetséges eszközzel terjesztem a magyar méz hírnevét. Óvom és védem a természetet. Minden tudásommal azon leszek,hogy a magyar méhésztársadalom és Fejér megye jó hírnevét öregbítsem. Isten engem úgy segéljen!

 

 

SZENT ISTVÁN MÉZLOVAGREND ALAPSZABÁLYA

 

A Szent István Mézlovagrend a Méhészek Fejér Megyei Egyesülete keretein belül működő, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység. Pénzügyi kérdésekben az Egyesülettel való egyeztetés szükséges.

 

A Mézlovagrend célja és feladata: Kiváló minőségű magyar méz hírnevének öregbítése, reklámozása. Fejér megyei mézek megismertetése haza és külföldi fogyasztókkal,ezáltal a hazai

Mézfogyasztás növelése.Fejér megye turisztikai lehetőségének népszerűsítése, gasztronómiai rendezvényeken aktív részvétel.Lovagrendekkel való kapcsolatok kialakítása és ápolása. Méhészet mint hagyomány őrzése, mézkiállítások mézes napok rendezése. Természetünk környezetünk védelme.Méhészeti termékek egészségre gyakorolt hatásának propagálása.Fejér Megyei Méhész Egyesület hírnevének öregbítése.

 

A Mézlovagrend szervezete és működése:

Taggyűlés /rendes tagok összessége/

Lovagi Tanács:-Nagymester / elnök/  Kancellár/ ügyvezető elnök/  Főpohárnok/szakmai igazgató/

Ceremóniamester/kommunikációs vezető/  Kincstárnok/pénzügyi vezető/  Krónikás/honlap vezető/

A Taggyűlés feladata:

A Taggyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni,amiről 30 nappal előtte írásban a tagokat értesíteni kell.

A Taggyűlés határozatképes, ha a tagok 50% -a plusz 1 fő jelen van.

A Taggyűlés hatáskörébe tartozik:

– alapszabály megállapítása és módosítása

– Lovagi Tanács tagjainak megválasztása és visszahívása

– a Lovagi Tanács éves munkatervének,beszámolójának megvitatása és jóváhagyása

 

A Lovagi Tanács feladata:

– szervezi és irányítja a Lovagrend munkáját,tevékenységéről a Taggyűlést rendszeresen tájékoztatja

– évente legalább két alkalommal ülésezik

– tagfelvétel bírálata,tagság nyilvántartása,tájékoztatása

– éves beszámoló elkészítése,Taggyűlés elé terjesztése

– határozatképes ha tagjainak 50%-a plusz 1 fő jelen van. Egyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt

 

Tagsági viszony:

A Lovagrend nyilvántartott tagsággal rendelkezik.Tagja lehet az a 18.életévét betöltött személy aki

elfogadja a Méhészek Fejér Megyei Egyesülete célkitűzéseit és a Lovagrend alapszabályát.

A belépési kérelemnek a következő lényeges kellékeket kell tartalmaznia:

– belépő tag neve,azonosító adatai/születési hely idő anyja neve lakcím/

– igazolás a Méhészek Fejér Megyei Egyesület tagságáról

– szándéknyilatkozat a lovagrendi tagsági viszony létesítéséről és kötelezettségvállaló nyilatkozat arra nézve,hogy a Lovagrend Alapszabályát betartja és elismeri

– a tagjelölt felvételéről a Taggyűlés dönt

– a tagfelvétel létszámát az Alapszabály, évente a rendes tagok 10%-nak megfelelő számban állapítja meg

 

 

Tagok jogai és kötelezettségei:

 

Lovagrend tagjainak jogai:

– részt vehet a Lovagrend taggyűlésein rendezvényein,tevékenyen részt vállalhat a szakmai munka elbírálásában alakulásában

– a taggyűléseken felszólalhat és indítványozhat

– tisztségre választhat,választható

– javaslatot panaszt tehet amelyre a Lovagrend illetékes szervének 30 napon belül választ kell adnia

 

A Lovagrend tagjainak kötelezettségei:

– Lovagrend alapszabályának betartása betartatása

– Lovagrend tevékenységében rendezvényein legjobb tudása szerint részt venni a rá szabott feladatokat teljesíteni

– taggyűléseken megjelenni

– Mézlovaghoz méltó példamutató viselkedés

– Lovagrend tagjai évente legalább 2 rendezvényen kötelesek megjelenni

 

 

A Lovagrend képviselői:

 

Nagymester/elnök/

feladata:A Lovagrend megyei és országos képviselete.Elnöklés a Taggyűléseken és a Lovagi Tanács ülésein

 

Kancellár/ügyvezető elnök/

feladata:A Taggyűlés és a Lovagi Tanács vezetésében/az Elnök akadályozása esetén/teljes jogkörrel helyettesíti az Elnököt,szervezi és irányítja a Lovagrend munkáját

 

Főpohárnok/szakmai igazgató/

feladata:A Lovagrend céljainak megvalósításával összefüggő szakmai feladatok irányítása

 

Ceremóniamester/kommunikációs vezető/

feladata:A Lovagrend rendezvényeinek megszervezése a szertartási szabályzat betartása

 

Kincstárnok/pénzügyi vezető/

feladata:A Lovagrend gazdasági ügyvitelének ellenőrzése.A nagymesterrel együttes aláírással és utalványozási joggal rendelkezik.

 

Nagykövetek

feladatuk:A Lovagrend céljainak megvalósításában a Lovagi Tanácsban való személyes közreműködés a Lovagrend jó hírnevének öregbítése

 

Krónikás

feladata:A Lovagrend kommunikációs munkájának végzése a Lovagrend honlapjának karbantartása dokumentációs tárházának vezetése

 

Zászlóvivők

feladatuk:A Taggyűlés által kijelölt zászlóvivők közül az viszi a Lovagrend zászlaját akit az adott rendezvényen a Nagymester kijelöl

 

Egyéb rendelkezések:

A Lovagrendi talárok a Lovagrend zászlaja a Méhészek Fejér Megyei Egyesületének kizárólagos tulajdonát képezik.A mézlovagok kötelesek lovagi öltözékükre vigyázni,viselésekor mézlovaghoz méltóan megjelenni

Reichardt Zoltán elérhetőség: 0630-335-3746  reichardt@citromail.hu